De executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Laat uw testament goed en tijdig afwikkelen!

Een executeur wikkelt uw nalatenschap af op de manier zoals u dat wilt. U kunt in uw testament opnemen wie u tot executeur wilt benoemen. Dit kan in principe iedereen zijn, bijvoorbeeld de langstlevende echtgenoot, (één van) de kinderen, een familielid, of een vriend. Benoemt u niemand, dan moeten de erfgenamen samen de nalatenschap afwikkelen. Wanneer sprake is van een langstlevende testamenten dan zijn na het overlijden van de langstlevende ouder vaak de kinderen samen executeur. En wanneer uw kinderen goed met elkaar overweg kunnen kan dat een goede keuze zijn. De rol en taken van de executeur of executeurs komen overeen met de rol en de taken die een gevolmachtigde moet uitvoeren uit hoofde van een algehele notariële volmacht ofwel levenstestament (zie Levenstestament). Omdat ouders vaak één of meerdere kinderen een dergelijke volmacht geven, kunnen zij daarop aansluiten met de executeursbenoeming in de testamenten.

Zijn er geen kinderen, of kunnen uw kinderen niet zo goed met elkaar overweg, dan is het erg belangrijk om stil te staan bij de executeursbenoeming. Het is dan wellicht verstandig om een derde tot executeur te benoemen. De executeur heeft een belangrijke functie. Hij of zij moet met alle erfgenamen kunnen communiceren en ook capabel zijn om alle verplichtingen op tijd op te pakken en af te ronden. Daarbij moet te allen tijde voorkomen worden dat er onenigheid ontstaat tussen de erfgenamen omdat de executeur zijn taken niet op de juiste manier uitvoert.

Het is vaak verstandig om een professionele buitenstaander als executeur aan te wijzen. Deze persoon staat neutraal tussen alle partijen in en heeft niet al een bepaalde positie in het gezin of familie die bij voorbaat voor scheve verhoudingen kan zorgen.

U kunt de executeur verschillende “rangen” in bevoegdheid geven:

Begrafenisexecuteur
De executeur hoeft alleen de begrafenis of crematie te regelen.

Beheersexecuteur
De taken van de executeur zijn:

  • Het regelen van de begrafenis of crematie
  • Een boedelbeschrijving maken. Dit is de basis voor de berekening van de verschuldigde erfbelasting en verdeling van de erfenis. Ook bevat de boedelbeschrijving belangrijke informatie voor erfgenamen die nog niet zeker weten of zij de erfenis willen verwerpen.
  • Het betalen van schulden, inclusief erfbelasting of begrafeniskosten. Hiervoor mag de executeur eventueel bezittingen verkopen, ook het huis, maar alleen als er geld nodig is voor het betalen van schulden. Zo niet, dan kan de executeur alleen samen met de erfgenamen de woning verkopen.
  • De executeur is namens de erfgenamen verplicht aangifte voor de erfbelasting doen. Hij/zij is dan ook aansprakelijk voor het betalen van de erfbelasting.
  • De executeur moet ervoor zorgen dat legaten worden afgegeven of uitbetaald
  • Aan het eind van de afwikkeling rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Dat betekent dat alle uitgaven en inkomsten controleerbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met facturen of bankoverzichten. Dit doet hij/zij achteraf, maar het is goed als om de erfgenamen ook tussentijds hierover te informeren.
  • Speciale opdrachten uitvoeren (bijvoorbeeld persoonlijke papieren vernietigen of een goed tehuis voor de huisdieren zoeken).

De beheersexecuteur zorgt niet voor de verdeling van de bezittingen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de erfgenamen.

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder
Deze executeur heeft de meeste bevoegdheden; namelijk dezelfde als die van de beheersexecuteur en hij of zij verdeelt ook de erfenis onder de erfgenamen.

Heeft u (één van) de kinderen tot executeur benoemd dan kunnen zij op mij terugvallen om hen te begeleiden bij het uitoefenen van hun executeurschap. Ik zorg ervoor dat zij op een correcte en persoonlijke manier worden geïnformeerd en begeleid. Uw nalatenschap wordt dan binnen de daarvoor geldende termijn afgehandeld en bovendien worden alle mogelijkheden om te besparen op de erfbelasting benut. Zie ook Afwikkelen nalatenschap.

Bent u zelf aangewezen als executeur, of bent u één van de erfgenamen of enig erfgenaam?

Moet u zelf een nalatenschap afwikkelen voor een dierbare? Of wilt u zelf een dierbare aanwijzen om dit voor u te doen? Uit eigen ondervinding weet ik dat dat een heel emotionele en pijnlijke ervaring kan zijn. Ineens moet er van alles geregeld, ingevuld, aangevraagd en beantwoord worden, terwijl voor u of uw dierbare de wereld stilstaat. Er is verdriet, verwarring en vermoeidheid. Het is dan bijna onmenselijk om zelf dergelijke officiële zaken te moeten regelen en ook nog bij vaak grote en daardoor onpersoonlijke instellingen. Ik wil u daarvoor beschermen en de helpende hand bieden bij alles wat officieel geregeld moet worden. U mag als executeur, of als erfgenaam, zelf iemand aanwijzen om u te helpen met het afwikkelen van de nalatenschap.

Uiteraard kan en wil ik de executeur graag helpen. Als Estate Planner weet ik wat er belangrijk is bij de afwikkeling van de nalatenschap en aangifte erfbelasting en kan ik ervoor zorgen dat dit zo goed, zo gunstig en zo snel mogelijk geregeld wordt.

Scroll naar boven