Algemene voorwaarden en privacyverklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN SUCCESSIEINBEDRIJF EN MIJNTESTAMENTADVIES (van toepassing op opdrachten verleend aan SuccessieInBedrijf en MijnTestamentadvies met ingang van 01 januari 2012)
A. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Annet Kuys handelend onder de naam SuccessieinBedrijf, MijnTestamentadvies en MijnErfbelastingaangifte, gevestigd te Nederweert, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 54191742.

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:
  – het adviseren ten aanzien van vraagstukken van notarieel-juridische, fiscaalrechtelijke en/of algemeen juridische aard;
  – het verzorgen van aangiften erfbelasting;
  – het behandelen van verzoek- en bezwaarschriften in fiscale aangelegenheden;
  – het optreden als bewindvoerder benoemd bij testament, bij de schenking of aangesteld door de rechterlijke macht;
  – het optreden als executeur en/of afwikkelingsbewindvoerder;
  – het optreden als vereffenaar in een nalatenschap, aangesteld door de rechterlijke macht,
  – het optreden als gevolmachtigde van opdrachtgever, waaronder begrepen de benoeming in een levenstestament;
  al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.

 3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als onder A 3 genoemd worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

 1. Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt eerst aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen dan wel op het moment dat de opdrachtgever de opdracht via e-mail heeft bevestigd aan de opdrachtnemer.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

E. UITVOERING OPDRACHT
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Bij de uitvoering van de opdracht wordt de zorg van een goed opdrachtnemer in acht genomen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld.
3. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.
4. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 BW aanvaard.

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan gekregen resultaten.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. ARCHIVERING / E-MAIL-VERKEER / CLOUD DIENSTEN
1. Na afronding van de opdracht zal dit dossier gedurende tien jaren door opdrachtnemer (digitaal) worden bewaard. Na afloop van deze bewaringstermijn staat het de opdrachtnemer vrij het (digitale) dossier zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever te vernietigen.
2. Opdrachtnemer maakt voor al haar e-mailverkeer gebruik van als betrouwbaar bekendstaande providers met servers in Nederland, althans de Europese Economische Ruimte. Alle email-verkeer van opdrachtnemer vindt onversleuteld plaats. Dit geldt ook voor alle bijlagen bij e-mails.
De aansprakelijkheid voor de verspreiding van (vertrouwelijke) informatie als gevolg van het gebruik van onversleuteld e-mailverkeer wordt uitdrukkelijk uitgesloten (behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer).
3. Opdrachtnemer maakt in voorkomend geval gebruik van als betrouwbaar bekend staande online filesharing sites zoals wetransfer.com. Dit vergemakkelijkt de overdracht/kennisneming van (zeer) grote bestanden, die niet als bijlagen per e-mail kunnen worden toegezonden. Opdrachtgever stemt met dit gebruik van de filesharing dienst in. De aansprakelijkheid voor de verspreiding van (vertrouwelijke) informatie als gevolg van het gebruik van filesharing diensten wordt uitdrukkelijk uitgesloten (behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer).

H. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

I. OVERMACHT
1. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Opdrachtgever heeft, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

J. HONORARIUM
1. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke (uur)tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Voorts zullen, voor zover van toepassing, andere door de opdrachtnemer te maken kosten in rekening worden gebracht, waaronder begrepen reiskosten, griffierechten, uittreksel Kamer van Koophandel en afschriften uit de kadastrale registers.
5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen, ook zonder voorafgaande mededeling.

K. BETALING
1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, door storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer heeft.
3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

L. RECLAME
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

M. AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd.
Indien opdrachtnemer voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een bedrag van maximaal € 5.000,00. De omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de opdrachtnemer aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

N. OPZEGGING
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzeggen beëindigt, is zij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen aan de opzegging ten grondslag liggen en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

O. PRIVACY EN GEGEVENS BESCHERMING
1. Opdrachtnemer leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot het verwerken van informatie, waaronder persoonsgegevens, na.
2. Opdrachtnemer heeft haar beleid te aanzien van privacy neergelegd in het “privacybeleid” van SuccessieInBedrijf, MijnTestamentadvies en MijnErfbelastingaangifte, zoals gepubliceerd op www.mijntestamentadvies.nl/algemenevoorwaardenen privacybeleid. Opdrachtnemer zal als nieuwe ontwikkelingen dat noodzakelijk maken het privacybeleid van SuccessieInBedrijf aanpassen. Hiervan krijgt de opdrachtgever geen bericht.

P. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.

Privacyverklaring
Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). Deze wet is ook van belang als u zaken doet met SuccessieInBedrijf, MijnTestamentadvies en MijnErfbelastingaangifte.
Wij verzamelen namelijk -met uw toestemming- uw persoonsgegevens. Dit betreft in het beginsel alleen gewone persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Maar ook uw BSN-nummer als wij namens u bijvoorbeeld aangifte erfbelasting doen, of een kopie van uw identiteitsbewijs als u wenst dat wij uw notaris informeren over op te stellen akten.
Bijzondere persoonsgegevens kunnen soms ook aan de orde zijn als uw gezondheid meespeelt in uw hulpvraag of wanneer wij in uw levenstestament benoemd zijn tot uw medisch gevolmachtigde en/of medische vertegenwoordiging noodzakelijk is.
Van belang is dat wij alleen die persoonlijke gegevens verwerken die we nodig hebben om het werk te kunnen doen dat u van ons vraagt. Is het inschakelen van derde gewenst (bijvoorbeeld een notaris, fiscalist, makelaar of hypotheekadviseur) wordt aan u expliciet toestemming gevraagd voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan deze derde.
SuccessieInBedrijf, MijnTestamentadvies en MijnErfbelastingaangifte bewaart uw persoonsgegevens, papieren en digitale dossier minimaal tien (10) jaar na afronding van de werkzaamheden.
SuccessieInBedrijf, MijnTestamentadvies en MijnErfbelastingaangifte is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Om die reden werken wij samen met een online dienstverlener die hier mede voor zorgt. Met deze dienstverlener hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten.
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Persoonlijke aantekeningen en notities voor intern gebruik worden niet overlegd. SuccessieInBedrijf, MijnTestamentadvies en MijnErfbelastingaangifte heeft geen functionaris gegevensbescherming, maar voor vragen over uw privacy kunt u zich altijd wenden tot Annet Kuys via het mailadres: annetkuys@successieinbedrijf.nl of annetkuys@mijntestamentadvies.nl .
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 juni 2018.
© 2018 SuccessieInBedrijf en MijnTestamentAdvies.


Scroll naar boven